Article 5314

Title of the article

ON THE IMPORTANCE OF CHEMICAL DISSOLUTION OF METAL DURING ELECTRODEPOSITION AND ELECTRO-DISSOLUTION OF METALS 

Authors

Perelygin Yurii Petrovich, Doctor of engineering sciences, professor, head of sub-department of chemistry,
Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), pyp@pnzgu.ru
Kireev Sergei Yur'evich, Candidate of engineering sciences, associate professor, sub-department of chemistry, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), Sergey58_79@mail.ru
Zyeva Tatiyna Vladimirovna, Postgraduate student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), pyp@pnzgu.ru

Index UDK

621.357

Abstract

Background. Determination of kinetic parameters of the chemical reaction of metal dissolution, taking place simultaneously with cathode deposition and anodic dissolution of metal, allows to optimize the stated processes.
Materials and methods. The research object was the ammoniac sulfate solution containing CuSO4∙5H2O (х.ч.) with addition of the 25 % ammonia solution to the required рН value. The research was carried out in a temperature-controlled cell of 0,2 l capacity using copper electrodes (М00). A potentiostat-stabilizator IPC-Pro was used as a current source. The current output was determined by the gravimetric approach using a AND HR-200 analytic balance. The solution’s рН was determined by the E-160 ion meter.
Results. The authors suggested a method of determination main parameters (activation energy and reaction order by the oxidant’s ions) of the chemical reaction that takes place simultaneously with electrochemical dissolution of metal on the anode or after reduction of metal ions of the cathode and impacts the anode and cathode current output. The researchers formulated the conditions, necessary to be complied with in order to apply the present method. The researchers adduced the mathematical equations determining the dependence of the current output (anodic or cathodic) on current density, oxidant’s ion concentration and temperature.
Conclusions. Application of the suggested methods of determination of main parameters of the chemical reaction (reaction order, activation energy), accompanying the electrochemical transformation on an electrode, is possible provided compliance with the following conditions: the dependence of cathodic current output of metal on cathodic current density should be of extreme (with a maximum) character and the material of the main electrode should correspond to the deposited or dissolved metal.

Key words

activation energy, reaction order, electrochemical deposition and dissolution of metal.

Download PDF
References

1. Layner V. I., Kudryavtsev N. T. Osnovy gal'vanostegii [Basic galvanostegy]. Moscow: Metallurgiya, 1953, vol. 1, 624 p.
2. Baymakov Yu. V., Zhurin A. I. Elektroliz v gidrometallurgii [Electrolysis in hydrometallurgy]. Moscow: Metallurgiya, 1977, 336 p.
3. Kozin L. F. Elektroosazhdenie i rastvorenie mnogovalentnykh metallov [Electrodeposition and dissolution of multivalent metals]. Kiev: Naukova Dumka, 1989, 464 p.
4. Kolotyrkin Ya. M., Florianovich G. M. Itogi nauki. Elektrokhimiya [Progress of science. Electrochemistry]. Moscow: VINITI, 1971, vol. 7, pp. 5–64.
5. Florianovich G. M. Elektrokhimiya [Electrochemistry]. 2000, vol. 36, no. 10, pp. 1175–1181.
6. Il'in V. A. Tekhnologiya izgotovleniya pechatnykh plat [Technology of printed-circuit board production]. Leningrad: Mashinostroenie, 1984, 77 p.
7. Medvedev A. Tekhnologiya proizvodstva pechatnykh plat [Technology of printedcircuit board production]. Moscow: Tekhnosfera, 2005, 360 p.
8. Perelygin Yu. P., Kireev A. Yu., Yagnichenko N. V., Zueva T. V. Mir gal'vaniki [The world of galvanizing]. 2011, no. 1 (17), pp. 17–19.
9. Perelygin Yu. P., Kireev S. Yu. XIX Mendeleevskiy s"ezd po obshchey i prikladnoy khimii: tez. dokl. [XIX Mendeleev congress on general and applied chemistry: reports’ theses]. Volgograd: IUNL VolgGTU, 2011, vol. 3, p. 353.
10. Stromberg A. G., Semchenko D. P. Fizicheskaya khimiya [Physical chemistry]. Moscow: Vyssh. shk., 1999, 527 p.
11. Larin V. I., Khobotova E. V., Datsenko V. V. Zhurnal prikladnoy khimii [Journal of applied chemistry]. 1990, vol. 10, pp. 2181–2185.
12. Khobotova E. B., Larin V. I., Egorova L. M., Datsenko V. V., Dobriyan M. A. Khimicheskoe rastvorenie medi i ee splavov v rastvorakh razlichnogo sostava i optimizatsiya tekhnologicheskikh protsessov travleniya metallov [Chemical dissolution of copper and its alloys in various compound solutions and optimization of technological processes of metal etching]. Kharkov: KhNADU, 2008, 230 p.
13. Perelygin Yu. P., Kireev S. Yu., Kireev A. Yu. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki [University proceedings. Volga region.Engineering sciences].2007,no.6(33),pp.131–134.
14. Khaustova V. P., Bondarenko A. V. Ekologicheskie problemy v gal'vanotekhnicheskom proizvodstve [Ecological problems in galvanic production]. Moscow: TsRDZ, 1992, pp. 50–52.
15. Shumilov V. I., Polishchuk N. I., Kucherenko V. I., Flerov V. N. Izvestiya vuzov. Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya [University proceddings. Chemistry and chemical technology]. 1982, vol. 25, no. 11, pp. 1368–1370.

 

Дата создания: 12.11.2014 08:24
Дата обновления: 12.11.2014 15:23